นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงแรมโซ แบงคอก (ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงแรมฯ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมทำธุรกิจกับเรา ซึ่งโรงแรมฯได้มีนโยบายที่เข้มงวดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในฐานข้อมูล และเรามีความขอบคุณสำหรับความไว้ใจของท่านที่มีต่อเรา ทางโรงแรมฯขอให้สัญญาในการจัดเก็บและดูแลข้อมูลของท่านภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยอย่างเข้มงวด

 

คำร้องของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกนำมาใช้เพื่อดูแล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของลูกค้าที่เข้าพัก ลูกค้าเข้ารับบริการโดยไม่ได้เข้าพัก และผู้ที่ร่วมทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยทั้งในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบลายลักษณ์อักษร

 

จุดประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

จุดประสงค์ในการนำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ โดยโรงแรมฯได้แบ่งการนำข้อมูลไปใช้ตามจุดประสงค์พื้นฐานที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และตามความสมัครใจของลูกค้า กรณีที่ข้อมูลถูกนำมาใช้ตามหลักกฎหมาย คุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่ซึ่งเป็นประโยชน์กับทางโรงแรมฯ เพื่อให้ได้รับการตอบรับและบริการตามความต้องการอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลที่นำไปใช้นั้นจะได้ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากท่านก่อนเท่านั้น

 

จุดประสงค์ที่ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในการนำข้อมูลของท่านไปใช้
1. ควบคุม ติดตาม และสอบถามข้อมูลตามเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
2. ระบุตัวตนในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ชนะในการชิงโชครางวัลต่างๆ ที่ทางโรงแรมฯจัดขึ้น
3. เปิดเผยข้อมูลอันเป็นการสอบถามจากโรงแรมฯตามหลักกฎหมาย
4. เพื่อดำเนินงานตามคำร้องขอจากลูกค้า
5. เพื่อดำเนินการทางธุรกิจอันเกิดจากคำร้องจากลูกค้าให้สำเร็จ
6. ออกแบบ และพัฒนาการบริการที่มีอยู่ของเราให้กับลูกค้าผู้เข้าพักทุกท่าน
7. เพื่อจัดหา และส่งข้อมูลเบื้องต้นในด้านการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองห้องพัก การเข้าพัก และบัญชีใดๆ ก็ตาม ที่ลูกค้ามีไว้กับเราหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
8. เพื่อจัดการ และบังคับให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับของการประกวด, โปรโมชั่นพิเศษ, การเข้าร่วมอีเว้นท์ หรือแคมเปญต่างๆ ตามที่โรงแรมฯได้จัดขึ้น
9. เพื่อจุดประสงค์การบริหารภายในของโรงแรมฯ
10. เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครดิตลูกค้า
11. เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้โรงแรมฯสามารถให้บริการและดูแลด้านความปลอดภัยแก่ท่านได้อย่างเต็มที่

 

จุดประสงค์ที่ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจในการให้ข้อมูล

1. เพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอพิเศษใดๆ จากโรงแรมฯให้กับลูกค้าได้ทราบ
2. เพื่อส่งข้อมูลให้ตามจุดประสงค์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือการร่วมโปรโมชั่นกับบริษัทในเครือ พาร์ทเนอร์และพันธมิตรทางธุรกิจของโรงแรมฯ
3. ส่งแบบสอบถามทางด้านบริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไปในอนาคต

 

การรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวข้องถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ซึ่งสามารถระบุความถูกต้องได้เพียงแค่ตัวบุคคลคนนั้นเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของโรงแรมฯโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ถ้าหากลูกค้ามีการร้องขอถึงการบริการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เรามีความจำเป็นที่จะต้องสอบถามถึงข้อมูลนั้นๆ ที่เราต้องการ ทั้งนี้ การสอบถามข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่บนจุดประสงค์เพื่อขอรับบริการในด้านใดด้านหนึ่ง, ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการหรือบริการโปรแกรมสมาชิกของโรงแรมฯ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร โรงแรมฯอาจมีความจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการระบุตัวตน ป้องกัน และดูแลใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

1. ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ, หมายเลขพาสปอร์ต และวีซ่า, บัตรประชาชน
2. ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า, วัน และระยะเวลาของการเข้าพัก, สินค้า และบริการที่มีการสั่งซื้อ, คำร้องขอพิเศษใดๆ การสอบถามถึงการให้คะแนนความพึงพอใจในบริการ, หมายเลขโทรศัพท์, และแฟกซ์
3. ข้อมูลทางด้านการแพทย์ หรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุให้โรงแรมฯจัดเก็บตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือมาตรการการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยภายในราชอาณาจักรไทย
4. ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่าน, ข้อมูลของการเป็นสมาชิก รวมถึงข้อมูลผู้ร่วมเดินทางทุกคนของท่านด้วย
5. ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่จะช่วยเติมเต็มคำร้องขอพิเศษของท่าน เช่น เพื่อการเดินทางพักผ่อน
6. ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้บริการโรงแรมฯ
7. ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านทางระบบกล้องวงจรปิด หรือระบบความปลอดภัยต่างๆ

 

การแจ้งล่วงหน้าเพื่อการตลาดโดยตรง และการตลาดออนไลน์

โรงแรมฯมีความตั้งใจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด้วยจุดประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด เช่น การส่งอีเมล, การโทรแจ้งข่าวสาร รวมถึงการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งโปรโมชั่นพิเศษ ข้อเสนอ อัพเดทข่าวสาร ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงแรมฯจะจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมการที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ และสื่อต่างๆ

โรงแรมฯจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารการตลาดหากท่านไม่อนุญาต หากท่านมีความประสงค์ไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ท่านสามารถเลือกไม่รับข่าวสารทางการตลาดจากโรงแรมฯได้ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

คลิกที่นี่ เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางการตลาดจากโรงแรมโซ แบงคอก

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. โรงแรมฯจะขออนุญาตในการจัดเก็บข้อมูล ก่อนนำข้อมูลนั้นๆ ไปใช้
2. โรงแรมฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น และจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว โรงแรมฯจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. โรงแรมฯเปิดโอกาสให้ท่านเลือกเลิกรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยการเลือกยกเลิกการรับข่าวสารจากเราได้ทุกเมื่อ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากทางโรงแรมฯ
4. แจ้งให้ท่านทราบเมื่อโรงแรมฯต้องการเก็บข้อมูล และวิธีที่ท่านจะสามารถเข้าไปตรวจสอบ เปลี่ยน หรือลบ ข้อมูลซึ่งโรงแรมฯทำการจัดเก็บได้

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการกระทำดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวท่าน
2. ติดต่อโรงแรมฯเพื่อแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านให้ถูกต้อง
3. สอบถามข้อมูลในด้านนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

โรงแรมฯอาจทำการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีความจำเป็น

โรงแรมฯอาจทำการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นหรือตามจุดประสงค์นั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดส่งให้กับ
1. พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ รวมถึงเอเจ้นท์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางโรงแรมฯ
2. เอเจ้นท์ด้านบัตรเครดิต และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ที่จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับทางโรงแรมฯ
3. บุคคลของโรงแรมฯที่ซึ่งมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ดูแล ตรวจสอบ และรักษาข้อมูลนั้นๆ
4. แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้ท่านเข้าถึงโปรโมชั่นของโรงแรมฯได้อย่างรวดเร็ว

 

คำมั่นสัญญาของเราในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะยึดมั่น และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงป้องกันการใช้ข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องที่สุด แต่โรงแรมฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการถูกโจรกรรมข้อมูล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

 

บราวส์ซิ่งไม่ระบุตัวตน

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราทางเว็บไซต์ที่ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บหรือเรียกเก็บข้อมูล เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้หากท่านไม่ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับเราด้วยตัวท่านเอง

 

นโยบายคุกกี้

เพื่อทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เว็บเพจบางหน้าของเราอาจมีการใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นเอกสารข้อความในการจัดเก็บ และจดจำข้อมูลที่ท่านให้มา หากท่านมีการให้ข้อมูลหรืออีเมลกับเรา ข้อมูลที่ท่านให้อาจมีการเชื่อมต่อ และจัดเก็บในคุกกี้โดยอัตโนมัติ อ่านเพิ่มเติม…

 

ทางเลือก

ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลใดๆ ก็ตามกับทางโรงแรมฯได้ อย่างไรก็ตามหากมีการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลกระทบกับการให้บริการของเราแก่ท่านได้

 

ติดต่อโรงแรมโซ แบงคอก

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ: แผนกการตลาด และการสื่อสาร โรงแรมโซ แบงคอก
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ: Contact Center 02-624-0000 หรือทางอีเมล H6835-CO4@so-hotels.com
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชื่อ: แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ช่องทางการติดต่อ: Contact Center 02-624-0000 หรือทางอีเมล H6835@so-hotels.com